آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته-مبحث اول (گذشته ی ساده)

 

 
گذشته ی ساده و کاربرد آن

در درس اول به مبحث گذشته ی ساده که یکی از قواعد بسیار پرکاربرد زبان انگلیسی می باشد می پردازیم.

از زمان گذشته ساده برای بیان عمل یا عادتی که در زمان خاصی در گذشته صورت گرفته است استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که حالت فعل در مورد تمامی فاعل ها به یک صورت است. افعال با قاعده به پسوند -ed ختم می شوند.

برای دریافت توضیحات بیشتر و مثال ها لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته-مبحث اول (گذشته ی ساده)

درس اول : گذشته ساده

از زمان گذشته ساده برای بیان عمل یا عادتی که در زمان خاصی در گذشته صورت گرفته است استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که حالت فعل در مورد تمامی فاعل ها به یک صورت است.
افعال با قاعده به پسوند -ed ختم می شوند.

visit – visited

enjoy – enjoyed

فرم گذشته افعال بیقاعده متفاوت هستند و در هر موردی باید بصورت مجزا آموخته شوند.

see – saw

think – thought

زمان گذشته ساده برای بیان عملی استفاده می شود که در زمان خاصی از گذشته اتفاق افتاده است.

مثال ها :

She visited Iran last month.

او در ماه گذشته از ایران دیدار کرد.

They didn’t go to Tom’s party last weekend.

آنها هفته گذشته به میهمانی تام نرفتند.

Where did you go on vacation last summer?

تابستان گذشته برای تعطیلات کجا رفتید؟

کلمات زیر بیانگر زمان خاص در گذشته هستند:

last

ago

in … (به همراه ماه یا سال)

yesterday

when … (به همراه یک عبارت)

مثال ها :

They had lunch at home last week.

آنها هفته گذشته در خانه نهار خوردند.

He left the company many years ago.

او سال ها پیش شرکت را ترک کرد.

Susan bought a new car in May.

سوزان در ماه می اتومبیل جدیدی خرید.

He telephoned his friend in Rome yesterday.

او دیروز به تلفنی با دوستش در رم تماس گرفت.

I played golf when I was a teenager.

وقتی نوجوان بودم گلف بازی می کردم.

فرم مثبت

قید زمان + مفعول (ها) + فرم گذشته فعل +فاعل

مثال ها :

They flew to Chicago last month.

آنها ماه گذشته به شیکاگو پرواز کردند.

Peter completed his course three weeks ago.

پیتر دوره خود را سه هفته پیش به پایان رساند.

 

فرم منفی

(قید زمان) + مفعول (ها) + حالت ساده فعل + did+ not +فاعل

مثال ها :

They didn’t expect to see you at Christmas.

آنها توقع نداشتند شما را در کریسمس ببینند.

She didn’t understand the question.

اوسوال را متوجه نشد.

فرم سؤالی

مفعول+فرم ساده ی فعل+فاعل+did+هاwh

مثال ها :

Where did you study French?

کجا فرانسه یاد گرفته اید؟

When did you arrive last week?

هفته گذشته کی رسیدید؟

، ، ، ، ، ، ، ،
نظر خود را بنویسید