آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث پنجم (حال ساده)

درس پنجم : حال ساده
فعل زمان حال ساده را برای مواقعی به کار می بریم که همیشه در حال انجام شدن باشد، یا در زمان حال شروع می شود و تا مدتی نامحدود ادامه دارد.

مثال :

– هر روز نیم ساعت در راه مدرسه هستم.

– درخت ها در تابستان بیشتر از زمستان رشد می کنند.

فعل حال ساده همچنین برای مواقعی به کار می رود که می خواهیم اتفاقی را نشان دهیم که به صورت قاعده وار انجام می شود.

مثال :

– اداره ما هر روز ساعت ۷ شروع به کار می کند.

– ما هر تابستان به مسافرت می رویم.

طریقه ساختن فعل حال ساده در انگلیسی به شرح زیر است :

فعل حال ساده در واقع مصدر بدون To می باشد. درمورد سوم شخص مفرد به آخر مصدر بدون to “s” اضافه می کنیم.

مثال :

من هرروز صبحانه می خورم.

I eat breakfast every day.

You eat breakfast every day.

She/He/ It eats breakfast every day.

We eat breakfast every day.

You eat breakfast every day.

They eat breakfast every day.

سوالی کردن حال ساده :
برای سوالی کردن فعل حال ساده از قانون سوالی کردن استفاده می کنیم. فعل کمکی در حال ساده Do می باشد که برای سوم شخص مفرد تبدیل به ” Does” می شود.

مثال:

Do I eat breakfast every day ?

Do you eat breakfast every day ?

Does she/he/it I eat breakfast every day ?

Do we eat breakfast every day ?

Do you eat breakfast every day ?

Do they eat breakfast every day ?

توجه کنید که در جمله سوالی سوم شخص مفرد فعل کمکی do تبدیل به does می شود و فعل اصلی s نمی گیرد.

منفی کردن حال ساده :
برای منفی کردن جمله حال ساده از قانون منفی کردن جملات انگلیسی استفاده می کنیم. فعل کمکی نیز do می باشد.

مثال :

I do not eat breakfast every day.

You do not eat breakfast every day.

She/He/It does not eat breakfast every day.

We do not eat breakfast every day.

You do not eat breakfast every day.

They do not eat breakfast every day.

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
نظر خود را بنویسید