آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم (ماضی بعید)

درس چهارم : مــــاضی بعیـد ( گذشته ی کامل )

ماضی بعید به عملی اشاره می کند که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده باشد.

بقیه ی جمله + اسم مفعول + had + فاعل = ماضی بعید

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث چهارم گذشته ی کامل (ماضی بعید)

تذکر : ماضی بعید به ندرت به تنهایی بکار می رود و اغلب به وسیله ی کلمات ربط نظیر before ، after ، because ، when و … با گذشته ی ساده طبق الگوی زیر همراه است.

گذشته ی ساده + before + ماضی بعید
گذشته ی ساده + when + ماضی بعید
ماضی بعید + because + گذشته ی ساده
ماضی بعید + after + گذشته ی ساده

– Ali had eaten a sandwich before he went to bed.

علی قبل از رفتن به رختخواب ساندویچش را خورده بود.

– I had finished my work when you came.

وقتی شما رسیدید من کارهایم را تمام کرده بودم.

– She was tired because she had walked for 5 hours.

او خسته شده چون او برای پنج ساعت پیاده روی کرده بود.

– They ate lunch after she had left home.

آنها ناهار خوردند بعد از اینکه او خانه را ترک کرده بود.

یادآوری : می توان الگوهای فوق را به شـکل الگوی زیر تغییر داد که در این حـالت دو جمله به وسـیله یک کاما از یکدیگر جدا می شوند.

ماضی بعید + , + گذشته ی ساده + Before

Before Ali went to bed , he had eaten a sandwich.

توجه داشته باشید که در ترجمه ی افعال ماضی بعید از کلمه ی بود استفاده می شود.

، ، ، ، ، ، ،
نظر خود را بنویسید