آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم (ماضی نقلی)

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم (ماضی نقلی)Reviewed by تاپ ترجمه on Sep 25Rating: 4.5آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم حال کامل (ماضی نقلی)درس سوم: زمان حال کامل (ماضی نقلی) (Present Perfect) ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل طریقه شناختن(سه طریق) الف- اگر عملی در گذشته در وقت نامعلومی انجام شده باشد حال کامل است یعنی اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است. و اگر عملی در گذشته انجام شده و آن عمل یا اثرش تا به امروز وجود دارد از حال کامل استفاده می‌کنیم و یا برای بیان تجربیات از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم. مثال: She has gone. او رفته است I have been to Austria. من در استرالیا بوده ام I have lost my jewellery. من جواهراتم را گم کرده ام ب- اگر عملی درگذشته چند مرتبه تکرار شده باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است یعنی اگر درآخر جمله کلمه ی (times)(مرتبه ها) وجود داشته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است و همچنین قیود(this year,twice- this week) مثال: You have read that book many times. شما این کتاب را چندین بار خوانده اید I have seen that girl three times. من آن دختر را سه بار دیده ام I have been abroad two times. من دو بار در خارج از کشور بوده ام Mehrdad has worked in the bank for 8 years. مهرداد به مدت هشت سال در بانک کار کرده است We have had the same house for 19 years. ما در همان خانه به مدت نوزده سال بوده ایم They have seen that film six times. آن ها آن فیلم را شش مرتبه دیده اند It has happened several times already. در حال حاضر چندید مرتبه این اتفاق افتاده است She has visited them frequently. او غالبا آن ها را ملاقات کرده است We have eaten at that restaurant many times. ما چندین بار در آن رستوران غذا خورده ایم. I have worked hard this week. من این هفته سخت کار کرده ام It has rained a lot this year. امسال زیاد باران بارید ج- اگر قبل از زمان گذشته یکی از دو حروف اضافه since و یا for بکاررفته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است. فرق بین since و for فرق since با for در این است که since به مبدا زمان اشاره می کند و for به طول زمان. I haven't played rugby since I left university. از وقتی دانشگاه را تمام کرده ام راگبی بازی نکرده ام She left London ten years ago, and I haven't seen her since. او ده سال است لندن را ترک کرده و من از آن موقع او را ندیده ام The factory has been here since the 1970s. کارخانه از سال 1970 اینجا بوده است It was exactly five years since her father had died. دقیقا پنج سال میباشد که پدر او مرده است Since the end of the war over five thousand prisoners have been released. از پایان جنگ تا بحال 500 زندانی(اسیر جنگی) آزاد شدند I left school in 1995, and since then I've lived in London. در سال 1995 مدرسه را ترک کردم و بعد از آن لندن زندگی کرده ام I have been in Yazd for two months. من دو ماه در یزد بوده ام Me and my wife have lived with each other for 1 years. من و همسرم به مدت یک سال باهم زندگی کرده ایم We have lived in this apartment for 19 years. ما به مدت نوزده سال در این آپارتمان زندگی کرده ایم She has been my classmate for 3 years. او به مدت سه سال هم کلاسی من بود. تذکر : البته کلمات already ،just و yet از علائم مشخصه ی ماضی نقلی هستند. I haven't asked him yet (=but I will) . من هنوز از او نپرسیده ام I havn't done my homework yet. من هنوز تکالیفم را انجام نداده ام I havn't gone to Mecca yet. من هنوز به مکه نرفته ام I have just travelled to Yazd for two months. من فقط دو ماه به یزد سفر کرده ام John's just told me that he's getting married. جان فقط به من گفته است که ازدواج کرد I have just eaten Hamberger for two times. من فقط دو مرتبه همبرگر خورده ام I have already read Dr.Shariati's books. من در حال حاضر کتاب های دکتر شریعتی را خوانده ام I have already eaten oyster. من در حال حاضر صدف خورده ام I have already gone to ski. در حال حاضر به اسکی رفته ام طرز ساختن حال کامل: ماضی نقلی یاحال کامل هرفعل را با زمان حال ساده فعل (have) و برای سوم شخص مفرد(has) به همراه اسم مفعول فعل مورد نظر می سازند، I have visited. طرز منفی وسوالی کردن حال کامل: چون این زمان همیشه با افعال کمکی (have) و یا(has) برای سوم شخص مفرد همراه است لذا برای منفی کردن بعد از افعال کمکی کلمه ی (not) را گذاشته و برای سوالی کردن (have) ویا(has)را به جمله آورده می شود. Have you eaten Lazania? Have you finished your homework? Have you seen 'Ghaveh Talkh'? Have you played Santor? I haven't lived here for years. I havn't checked yet. I havn't gone to Charmahalo Bakhtiari. I havn't seen her. I havn't won the game. تذکر: کلمه یsince به معنی از همیشه قبل از یک قید زمان در گذشته می آید در حالی که ever since در آخر جمله بعد از فعل بیان می گردد. همچنین اگر بعداز since جمله ای بصورت گذشته نوشته شود در این صورت since حرف ربط خواهد شد. - She has worked in library since 1359. - She saw his father in 1360 and has been happy ever since. و در آخر یک روش برای اینکه بتونیم راحت تر هم جمله بسازیم هم ترجمه کنیم زمان ماضی نقلی رو باید بدونیم که توی معنی همیشه :ام /ای /است/ ایم/ اید/ اند/ میاد
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم (ماضی نقلی)
آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته- مبحث سوم- حال کامل (ماضی نقلی)

درس سوم:

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

(Present Perfect)

ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل

طریقه شناختن(سه طریق)

الف- اگر عملی در گذشته در وقت نامعلومی انجام شده باشد حال کامل است یعنی اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است.

و اگر عملی در گذشته انجام شده و آن عمل یا اثرش تا به امروز وجود دارد از حال کامل استفاده می‌کنیم و یا برای بیان تجربیات از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم.

مثال:

She has gone.
او رفته است
I have been to Austria.
من در استرالیا بوده ام
I have lost my jewellery.
من جواهراتم را گم کرده ام

ب- اگر عملی درگذشته چند مرتبه تکرار شده باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است یعنی اگر درآخر جمله کلمه ی (times)(مرتبه ها) وجود داشته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است و همچنین
قیود(this year,twice- this week)
مثال:
You have read that book many times.
شما این کتاب را چندین بار خوانده اید

I have seen that girl three times.
من آن دختر را سه بار دیده ام
I have been abroad two times.
من دو بار در خارج از کشور بوده ام

Mehrdad has worked in the bank for 8 years.

مهرداد به مدت هشت سال در بانک کار کرده است

We have had the same house for 19 years.

ما در همان خانه به مدت نوزده سال بوده ایم

They have seen that film six times.

آن ها آن فیلم را شش مرتبه دیده اند

It has happened several times already.

در حال حاضر چندید مرتبه این اتفاق افتاده است

She has visited them frequently.

او غالبا آن ها را ملاقات کرده است

We have eaten at that restaurant many times.

ما چندین بار در آن رستوران غذا خورده ایم.

I have worked hard this week.

من این هفته سخت کار کرده ام

It has rained a lot this year.

امسال زیاد باران بارید

ج- اگر قبل از زمان گذشته یکی از دو حروف اضافه since و یا for بکاررفته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است.
فرق بین since و for
فرق since با for در این است که since به مبدا زمان اشاره می کند و for به طول زمان.
I haven’t played rugby since I left university.
از وقتی دانشگاه را تمام کرده ام راگبی بازی نکرده ام

She left London ten years ago, and I haven’t seen her since.

او ده سال است لندن را ترک کرده و من از آن موقع او را ندیده ام

The factory has been here since the 1970s.

کارخانه از سال ۱۹۷۰ اینجا بوده است

It was exactly five years since her father had died.

دقیقا پنج سال میباشد که پدر او مرده است

Since the end of the war over five thousand prisoners have been released.

از پایان جنگ تا بحال ۵۰۰ زندانی(اسیر جنگی) آزاد شدند

I left school in 1995, and since then I’ve lived in London.

در سال ۱۹۹۵ مدرسه را ترک کردم و بعد از آن لندن زندگی کرده ام

I have been in Yazd for two months.

من دو ماه در یزد بوده ام

Me and my wife have lived with each other for 1 years.

من و همسرم به مدت یک سال باهم زندگی کرده ایم

We have lived in this apartment for 19 years.

ما به مدت نوزده سال در این آپارتمان زندگی کرده ایم

She has been my classmate for 3 years.

او به مدت سه سال هم کلاسی من بود.

تذکر :
البته کلمات already ،just و yet از علائم مشخصه ی ماضی نقلی هستند.
I haven’t asked him yet (=but I will) .
من هنوز از او نپرسیده ام
I havn’t done my homework yet.
من هنوز تکالیفم را انجام نداده ام
I havn’t gone to Mecca yet.
من هنوز به مکه نرفته ام
I have just travelled to Yazd for two months.
من فقط دو ماه به یزد سفر کرده ام
John’s just told me that he’s getting married.
جان فقط به من گفته است که ازدواج کرد
I have just eaten Hamberger for two times.
من فقط دو مرتبه همبرگر خورده ام
I have already read Dr.Shariati’s books.
من در حال حاضر کتاب های دکتر شریعتی را خوانده ام
I have already eaten oyster.
من در حال حاضر صدف خورده ام
I have already gone to ski.
در حال حاضر به اسکی رفته ام
طرز ساختن حال کامل:

ماضی نقلی یاحال کامل هرفعل را با زمان حال ساده فعل (have) و برای سوم شخص مفرد(has) به همراه اسم مفعول فعل مورد نظر می سازند،
I have visited.

طرز منفی وسوالی کردن حال کامل:

چون این زمان همیشه با افعال کمکی (have) و یا(has) برای سوم شخص مفرد همراه است لذا برای منفی کردن بعد از افعال کمکی کلمه ی (not) را گذاشته و برای سوالی کردن (have) ویا(has)را به جمله آورده می شود.
Have you eaten Lazania?
Have you finished your homework?
Have you seen ‘Ghaveh Talkh’?
Have you played Santor?

I haven’t lived here for years.
I havn’t checked yet.
I havn’t gone to Charmahalo Bakhtiari.
I havn’t seen her.
I havn’t won the game.

تذکر:

کلمه یsince به معنی از همیشه قبل از یک قید زمان در گذشته می آید در حالی که ever since در آخر جمله بعد از فعل بیان می گردد. همچنین اگر بعداز since جمله ای بصورت گذشته
نوشته شود در این صورت since حرف ربط خواهد شد.

– She has worked in library since 1359.

– She saw his father in 1360 and has been happy ever since.

و در آخر یک روش برای اینکه بتونیم راحت تر هم جمله بسازیم هم ترجمه کنیم زمان ماضی نقلی رو باید بدونیم که توی معنی همیشه :ام /ای /است/ ایم/ اید/ اند/ میاد

دیدگاه خود را به ما بگویید.