آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث دوم (گذشته ی استمراری)

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - مبحث دوم (گذشته ی استمراری)Reviewed by سودابه on Sep 25Rating: 4.5آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - مبحث دوم (گذشته ی استمراری)گذشته ی استمراری و کاربرد آن پس از گذشته ی ساده می رسیم به مبحث گذشته ی استمراری که یکی از قواعد مهم به شمار می رود. در اینجا با ما همراه باشید تا در کنار هم به بررسی قواعد گذشته ی استمراری بپردازیم درس دوم: گذشته استمراری در این بخش مثال ها و ساختار زمان گذشته استمراری آمده است برای بیان عملی که در زمان خاصی در گذشته در حال انجام باشد. I was watching TV at 9 o'clock last night . ساعت 9 دیشب داشتم تلویزیون تماشا می کردم They were working on the report at six . ساعت 6 آنها برروی گزارش کار می کردند. برای بیان عملی که در دوره ای در گذشته در حال انجام بوده است We were studying during the recess. در زمان زنگ تفریح داشتیم مطالعه می کردیم Peter was sleeping during class. پیت در زمان کلاس خواب بود برای بیان انجام عملی که در حین انجام آن اتفاق مهمی واقع شده است She was speaking on the phone when he arrived او داشت با تلفن حرف می زد که آمد When he won the game, I was cooking. وقتی بازی را برد داشتم آشپزی می کردم برای بیان دو عمل همزمان که استمرار داشته اند She was working on her homework while I was preparing dinner. وقتی دااشتم شام را آماده می کردم او هم مشغول انجام تکالیفش بود They were finishing the project while we were putting together the proposal. وقتی داشتیم پیشنهاد کار را آماده می کردیم آنها نیز داشتند پروژه را به اتمام می رساندند عبارت های زمانی متعارف برای این زمان at six, nine o'clock, etc. during, while, when ساختار مثبت ing فعل+فرم صرف شده ی be+فاعل I was, You were, He was, She was, We were, You were, They were -> watching TV when I arrived. منفی ing فعل+not+فرم صرف شده ی فعل be+فاعل I wasn't, You weren't , He wasn't, She wasn't, We wasn't, You wasn't, They wasn't -> working when he came into the room. سؤال ing فعل+فاعل+فرم صرف شده ی فعل be+فاعل What -> were you , they -> doing at seven o'clock? What -> was I, he, she -> doing at seven o'clock?

گذشته ی استمراری و کاربرد آن

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - مبحث دوم (گذشته ی استمراری)

آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته – مبحث دوم (گذشته ی استمراری)

 

پس از گذشته ی ساده می رسیم به مبحث گذشته ی استمراری که یکی از قواعد مهم به شمار می رود.

در اینجا با ما همراه باشید تا در کنار هم به بررسی قواعد گذشته ی استمراری بپردازیم

درس دوم:
گذشته استمراری

در این بخش مثال ها و  ساختار زمان گذشته استمراری آمده است برای بیان  عملی که در زمان خاصی در گذشته در حال انجام باشد.
I was watching TV at 9 o’clock last night
.
ساعت ۹ دیشب داشتم تلویزیون تماشا می کردمThey were working on the report at six
.
ساعت ۶ آنها برروی گزارش کار می کردند.
برای بیان عملی که در
دوره ای در گذشته در حال انجام بوده است
We were studying during the recess.
در زمان زنگ تفریح داشتیم مطالعه می کردیمPeter was sleeping during class.
پیت در زمان کلاس خواب بود
برای بیان انجام عملی که
در حین انجام آن اتفاق مهمی واقع شده است
She was speaking on the phone when he arrived
او داشت با تلفن حرف می زد که آمدWhen he won the game, I was cooking.
وقتی بازی را برد داشتم آشپزی می کردم
برای بیان دو عمل همزمان
که استمرار داشته اند
She was working on her homework while I was preparing dinner.وقتی دااشتم شام را آماده می کردم او هم مشغول انجام تکالیفش بودThey were finishing the project while we were putting together the
proposal.
وقتی داشتیم پیشنهاد کار را آماده می کردیم آنها نیز داشتند
پروژه را به اتمام می رساندند

عبارت های زمانی متعارف برای این زمان

at six,
nine o’clock,
etc.
during,
while,
when

ساختار

مثبت
ing فعل+فرم صرف شده ی be+فاعل

I was,

You were,
He was,
She was,
We
were,
You were,
They were

-> watching TV when I arrived.

منفی

ing فعل+not+فرم صرف شده ی فعل be+فاعل

I wasn’t,

You weren’t
, He wasn’t,
She
wasn’t,
We wasn’t,
You wasn’t,
They wasn’t
-> working when he came into the room.

سؤال

ing فعل+فاعل+فرم صرف شده ی فعل be+فاعل

What ->
were
you
, they

-> doing at seven o’clock?

What ->
was
I,
he,
she
-> doing at seven o’clock?

دیدگاه خود را به ما بگویید.